Verkoopsvoorwaarden ZAAL Z

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Abonnee: een contractspartij die een abonnement heeft op het tijdschrift ZAAL Z;
  • Abonnement: een overeenkomst waarbij een persoon tegen betaling periodiek een editie van het tijdschrift ontvangt. Een abonnement kan je nemen voor een periode van één jaar of voor een periode van twee jaar; 
  • Abonnementsgeld: bedrag dat betaald wordt om zich te abonneren op het driemaandelijkse tijdschrift ZAAL Z. In het abonnementsgeld zijn alle kosten inbegrepen (productiekosten, administratie- en verzendkosten).   

Deze verkoopsvoorwaarden gelden eveneens als de abonnementsvoorwaarden van ZAAL Z. KMSKA vzw, gevestigd in 2000 Antwerpen, Plaatsnijdersstraat 2.

2. Algemeen

Door het aangaan van een Abonnement stemt de Abonnee in met deze verkoops- en abonnementsvoorwaarden.

KMSKA vzw is bevoegd om de verkoops- en abonnementsvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen. KMSKA vzw zal via zijn website de Abonnees tijdig informeren over de wijzigingen en het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingen.

Een Abonnement kan worden afgesloten via de website van het KMSKA (https://kmska.be/nl/zaal-z). De Abonnee dient steeds een keuze te maken van periodiciteit en vult het formulier nauwkeurig in, met name door alle verplichte gegevens correct in te geven, zoals voornaam, naam, adres (straat, huisnummer, postcode woonplaats en land), telefoonnummer en e-mailadres.

De ingevulde gegevens zullen tevens aangewend worden als leveringsadres om het tijdschrift te bezorgen. De Abonnee is verantwoordelijk voor het correct invullen en het beheren van deze gegevens.

Bevindt de Abonnee zich niet in de mogelijkheid om zich via de website te abonneren, dan kan hij/zij zich schriftelijk per brief aan ZAAL Z – KMSKA vzw - Plaatsnijdersstraat 2 in 2000 Antwerpen of per e-mail (zaalz@kmska.be) melden. Pas na ontvangst van betaling start het Abonnement op.

3. Begin – einde abonnement

De abonnementsaanbieding is onder voorbehoud van druk- en/of zetfouten en/of vergissingen.

Na ontvangst van de aanmelding voor een Abonnement, bevestigt KMSKA zo spoedig mogelijk per mail de registratie van het abonnement. Daarbij wordt de start van de periode aangegevenen voor welke duur het abonnement is aangegaan.

Startdatum abonnement: de Abonnee ontvangt het eerste nummer bij de publicatie van het volgende tijdschriftnummer volgend op ontvangst van de betaling. Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks, met name op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.

De Abonnee heeft recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na het afsluiten van het Abonnement.

Een Abonnement wordt aangegaan voor 4 nummers (periode overspant van 12 maanden) of 8 nummers (periodiciteit van 24 maanden). Het Abonnement eindigt na afloop van de overeengekomen duur van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. De Abonnee ontvangt vier weken voorafgaandelijk aan het einde van het Abonnement een schriftelijke melding hiervan per mail inclusief een betaalverzoek om zich opnieuw te abonneren. Indien de Abonnee opteert om dit niet te betalen, wordt het Abonnement stopgezet. Opzeggen voorafgaandelijk aan de afloop van de overeengekomen duur is niet mogelijk.

KMSKA is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van ZAAL Z op ieder moment te staken. Bij stopzetting is KMSKA niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het abonnement eindigt dan gelijktijdig. De Abonnee heeft in dat geval geen recht op restitutie van een deel van het Abonnementsgeld.

4. Betaling abonnementsgeld

Het Abonnementsgeld is bepaald door het aantal nummers. Alle abonnementsprijzen gelden voor België en zijn inclusief BTW en inclusief administratie- en verzendkosten. Voor landen buiten België gelden andere abonementsprijzen, in verband met verzendkosten, hogere abonnementsprijzen. Deze prijzen staan vermeld op de website. Bent u geen inwoner van België, dan dient u zich te abonneren op 'Abonnee buiten België'.

Wijzigingen in de abonnementsprijs worden ten minste vier weken voor de ingangsdatum gecommuniceerd op de website van het KMSKA, alsmede in het colofon van het voorafgaande nummer van het tijdschrift.

Betaling geschiedt via de website van het KMSKA via volgende betaalopties: Ideal, bancontact, Visa, Mastercard of American Express. Het is niet mogelijk om per factuur te werken.

In het geval dat een betaling niet tijdig gebeurt bij een hernieuwing, heeft het KMSKA het recht om hetzij zijn verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De betaalvoorwaarden staan vermeld op het betaalverzoek dat de Abonnee zal ontvangen, vier weken voor het verlopen van de overeengekomen duur.

5. Bezorging

Tijdens de duur van het Abonnement wordt elke nieuwe editie van het tijdschrift, waarop het Abonnement betrekking heeft, toegezonden aan het door de Abonnee opgegeven adres. Indien een editie van een tijdschrift niet of beschadigd is ontvangen, dan wel indien de Abonnee een adreswijziging wenst door te geven, kan de abonnee dit doorgeven via zaalz@kmska.be.

Het vermelden van leveringstermijnen en verschijningstermijnen houdt slechts een aanwijzing in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

6. Privacy

De abonneegegevens worden opgeslagen en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van klantenbeheer, bedrijfsvoering en aanbiedingen. De Abonnee beschikt ten allen tijde over het recht van toegang tot en verbetering van zijn gegevens. KMSKA verkoopt deze contactgegevens nooit door aan externe partijen.

Onze privacyverklaring is te consulteren via deze link.

7. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen behoren.