Privacyverklaring 

Wie zijn we?

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Het KMSKA is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel in Plaatsnijdersstraat 2 te Antwerpen (0725.891.877, RPR afdeling Antwerpen). De instelling ressorteert als een extern verzelfstandigd agentschap binnen de Vlaamse overheid.

2. Verwerkers

Het KMSKA kan gebruik maken van verwerkers. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die gegevens verwerken in opdracht en in naam van het KMSKA. Deze verwerkers hebben dezelfde verplichtingen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren. Het KMSKA kan onder meer verwerkers inschakelen voor mailings, marketing, events, website hosting, development of het beheer van de gegevensdatabank van de bibliotheek. Het KMSKA sluit met deze verwerkers overeenkomsten om ervoor te zorgen dat zij dezelfde privacystandaarden in acht nemen.

Welke gegevens verzamelt het KMSKA?

1. Gegevens die je ons bezorgt

Het KMSKA verzamelt persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum, geslacht, eventuele beperkingen), contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres), financiële identificatiegegevens (o.a. rekeningnummer, ondernemingsnummer, BTW-nummer), die je aan ons bezorgt. 

2. Gegevens die derden aan ons bezorgen

In het kader van samenwerking met derde partijen kan het KMSKA gegevens ontvangen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, zie cookiebeleid KMSKA.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het KMSKA verzamelt en verwerkt gegevens voor volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven, informatie, uitnodigingen en publicaties.
 • Marketingdoeleinden en het beheren van relaties met (mogelijke) stakeholders.
 • Fundraising en development.
 • Organiseren van publiek- en vrijwilligersactiviteiten (ateliers, seminaries, lezingen, rondleidingen).
 • Registratie en beheer van het bibliotheekbezoek.
 • Het beheer van leveranciers en dienstverleners.
 • Het ontlenen van KMSKA toestellen waaronder audioguides.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden nooit verkocht of meegedeeld aan derden, tenzij je hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

Het KMSKA bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als vereist bij wet en niet langer dan nodig voor het beoogde doel. Op ieder ogenblik kan je ons ook zelf vragen om jouw gegevens te verwijderen (zie verder: “jouw rechten”). Bij het uitlenen van KMSKA toestellen zoals audioguides worden persoonsgegevens gevraagd bij de start van het bezoek en verwijderd aan het einde van de dag na het terugbrengen van het ontleende toestel.

Op basis waarvan verwerken we jouw gegevens?

Het KMSKA verwerkt gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en andere marketing per e-mail of per post wanneer je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Daarnaast verwerkt het KMSKA gegevens om een overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dit is onder meer het geval wanneer je een bezoek brengt aan onze bibliotheek; als je deelneemt aan een activiteit, als je je abonneert op een publicatie of als je een leverancier of een dienstverlener bent.

In bepaalde gevallen verwerkt het KMSKA gegevens op basis van een legitiem belang dat het KMSKA heeft voor het onderhouden van relaties met (mogelijke) stakeholders en in het kader van fundraising.

Soms moet het KMSKA jouw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt recht op inzage en op verbetering van jouw persoonsgegevens.

Indien je jouw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kan je deze toestemming op ieder ogenblik intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van die toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt in bepaalde gevallen recht op de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens onder meer wanneer de juistheid ervan wordt betwist, wanneer deze nodig zijn in het kader van een juridisch geschil of in afwachting van ons antwoord op de vraag om jouw gegevens te verwijderen.

Je kan zich op ieder ogenblik verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketingdoeleinden of doeleinden gebaseerd op ons legitiem belang.

Je hebt recht op de verwijdering (‘recht op vergetelheid’) van jouw gegevens in volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het beoogde doel
 • je hebt jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • je hebt op rechtmatige wijze jouw recht van bezwaar uitgeoefend 
 • jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • het KMSKA moet jouw gegevens wissen om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Je hebt het recht om van het KMSKA de door jou verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare, en machine leesbare vorm te verkrijgen. Je kunt deze gegevens zelf overdragen of je kunt deze door ons laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, behalve als dit technisch onmogelijk is.

Om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kan je steeds mailen naar info@kmska.be.

Indien je ondanks alles van mening bent dat jouw gegevens niet correct worden verwerkt, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

Recht op afbeelding

Wanneer je aanwezig bent op een activiteit van het KMSKA kunnen er sfeerbeelden worden genomen, die mogelijks worden hergebruikt in de publicaties of op de website van het KMSKA. Het KMSKA respecteert hierbij jouw recht op afbeelding. Voor activiteiten met min. 12-jarigen wordt steeds de toestemming aan de ouders (of voogd) gevraagd.

Beveiliging gegevens

Het KMSKA zet alles in het werk om verlies, ongeoorloofde toegang of misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Het KMSKA neemt de gepaste technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de vigerende privacywetgeving.

Koppelingen naar andere websites

De website kan links naar websites bevatten die door derden worden beheerd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Het KMSKA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevensverwerking door websites van derden.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Het KMSKA kan deze privacyverklaring op ieder ogenblik aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij moedigen je daarom aan om regelmatig kennis te nemen van deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Nog vragen?

Als je nog vragen of opmerkingen hebt in verband met deze privacyverklaring of jouw gegevens, kan je mailen naar info@kmska.be.