Bezoekersvoorwaarden 

Welkom in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen! We wensen je een aangenaam en leerrijk bezoek toe. Om je museumbezoek zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen, vragen we je om volgende richtlijnen na te leven in alle publieke ruimtes van het KMSKA.

Het is onder meer de rol van onze erfgoedbewakers en onthaalmedewerkers om dit bezoekersreglement te laten respecteren. Om het bezoek voor iedereen aangenaam te maken, vragen we je om hen hierbij te helpen.

Wanneer je als bezoeker het museum betreedt, word je geacht het reglement te kennen en na te leven.

 

Algemene bepalingen

Het Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten gevestigd op de Leopold de Waelplaats 2 te Antwerpen noemen we hierna het KMSKA.

 • Het KMSKA: de voor het publiek opengestelde ruimten, de wetenschappelijke bibliotheek en het depot in het KMSKA gebouw op de Leopold de Waelplaats 2 te Antwerpen.
 • Bezoeker: een ieder die het KMSKA betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of het raadplegen van de bibliotheekcollecties, of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont.
 • Ticket: een ticket dat de bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de ruimten in het KMSKA. Een ticket kan worden afgedrukt of getoond geworden op een smartphone. Tickets worden gescand  in de inkomhal.
 • Toegangsbewijs: een ticket geldt als toegangsbewijs op vertoon, al dan niet in combinatie met een kortingskaart of de museumpas. Toegang tot het museum op uitnodiging, met een voucher, kortingskaart of museumpas geldt enkel in combinatie met een ticket.
 • Erfgoedbewaker van het KMSKA: natuurlijke persoon met het statuut bewaker die in en om het KMSKA in opdracht van de interne bewakingsdienst van het KMSKA werkzaam is.

 

Toepassingsgebied

Artikel 1:

Het bezoekersreglement geldt voor:

 • de bezoekers aan de collectie en de tentoonstellingen van het KMSKA;
 • personen of groepen die toestemming kregen om een ruimte te gebruiken voor vergaderingen, recepties, lezingen, concerten, voorstellingen of andere bijeenkomsten;
 • elke persoon die niet tot de instelling behoort en zich in de gebouwen bevindt voor professionele doeleinden.

 

Artikel 2:

Indien de bezoeker weigert om de regels van het bezoekersreglement en de richtlijnen van het museumpersoneel na te leven,  zal de interne bewakingsdienst ingrijpen. Dit kan leiden tot een onmiddellijke verwijdering uit het museum door de bewakingsdienst of de politie.

 

Toegang tot het museum

Artikel 3:

Het KMSKA is publiek toegankelijk op de dagen zoals aangekondigd op de website.

Afwijkingen op de toegankelijkheid worden aangekondigd aan de toegang van het museum. Toegang is uiterlijk mogelijk tot 30 minuten voor sluitingstijd.

Het KMSKA is gesloten op 1 januari en 25 december.

Uitzonderlijk kunnen de openingsuren afwijken van de reguliere openingsuren. Deze tijdelijke openingsuren zullen steeds duidelijk terug te vinden zijn op de website van het museum, aan de inkom en de balie.

 

Artikel 4:

Het is verboden om het museumgebouw te betreden met:

 • gebruiksvoorwerpen die door hun functie of aard een risico betekenen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of het gebouw;
 • uiterst zware, omvangrijke, hinderlijke of onwelriekende voorwerpen;
 • kunstwerken of antiquiteiten;
 • reproducties van kunstwerken en afgietsels;
 • muziekinstrumenten;
 • dieren, behalve opgeleide honden voor blinden, slechtziende of epileptische bezoekers
 • ontplofbare, ontvlambare of vluchtige stoffen
 • alle vervoermiddelen zoals o.a. skateboards, fietsen, plooifietsen, steps, segways, …

Deze lijst is niet exhaustief. De erfgoedbewakers hebben het recht andere voorwerpen te weigeren wanneer ze deze een risico achten voor de algemene veiligheid, de conservatie van onze collectie of de staat van de gebouwen en installaties.

 

Artikel 5:

Om veiligheidsredenen kan een erfgoedbewaker de bezoekers vragen tassen en pakken te openen en de inhoud te tonen. Ze kunnen ook tassen en pakken doorzoeken als ze dat nodig vinden. Een erfgoedbewaker kan bepaalde objecten weigeren en mogelijks ook een bezoeker de toegang ontzeggen. 

 

Artikel 6:

De bezoeker krijgt geen toegang tot het KMSKA als blijkt dat:

 • het toegangsticket niet meer compleet is, geen QR-code vertoont of als het bewijs gemanipuleerd is;
 • de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed is van alcohol, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen;
 • de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de intentie heeft om de orde te verstoren;
 • de bezoeker klaarblijkelijk weigert zich te gedragen volgens de door het KMSKA gestelde richtlijnen, instructies, huisregels of omgangsvormen;
 • de bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het museum wil betreden;
 • de bezoeker in het bezit is van wettelijk verboden of gevaarlijke goederen, materialen of voorwerpen zoals: vuurwerk, glazen en blikjes; spandoeken met – naar mening van het bewakingspersoneel van het KMSKA – discriminerende of provocerende teksten; kettingen, vuur-, slag-, steek- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapens kunnen worden gebruikt om de orde te verstoren.

 

Toegang tot de museumzalen

Artikel 7:

De museumzalen zijn enkel toegankelijk voor bezoekers met een geldig toegangsbewijs. De bezoeker koopt het ticket aan via de website van het KMSKA of in het museumgebouw. De toegangsprijzen en de voorwaarden voor kortingen op deze prijzen worden vermeld op het scherm boven de ticketbalie en op de website van het museum.

De bezoeker houdt het toegangsbewijs gedurende het hele bezoek bij. Op elk ogenblik kan aan de bezoeker gevraagd worden het toegangsbewijs, al dan niet in combinatie met een museumpas of enige kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan de onthaalmedewerkers en/of erfgoedbewakers van het KMSKA.

Indien de bezoeker niet aan een dergelijk verzoek kan of wil voldoen kan hem de toegang tot het KMSKA worden ontzegd, waarbij de bezoeker geen recht heeft op terugbetaling.

 

Artikel 8:

Het niet of niet volledig toegankelijk zijn van sommige tentoonstellingszalen geeft geen recht op terugbetaling of korting.

 

Artikel 9:

Het bezoek en de aanwezigheid door de bezoeker in het KMSKA is voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 10:

De toegang tot de museumzalen is slechts toegelaten na het verplicht deponeren in de vestiaires van:

 • handbagage, die groter is dan 34 x 22 cm;
 • babydraagtassen voor op de rug en omvangrijke rugzakken;
 • wandelstokken waarvan het uiteinde niet beschermd is;
 • paraplu’s;
 • vochtige jassen;
 • capes en mantels, die de bezoekers niet over de arm of op de schouders kunnen dragen;
 • voorwerpen die, door het doel waarvoor ze gebruikt worden of hun kenmerken, een risico betekenen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of de gebouwen;
 • (huis)dieren, tenzij assistentiehonden;
 • etenswaren en dranken;
 • persoonlijke vouwstoelen, behalve als ze gebruikt worden door personen met een beperking, die hiervoor toestemming gekregen hebben van het bewakingspersoneel;
 • spots voor het maken van filmbeelden of foto’s, evenals reflectors.
 • statieven voor fototoestellen, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 23.
 • Selfiesticks en aanverwant materiaal.

Toegelaten kleine rugzakken moeten aan de hand en niet op de rug gedragen worden.

Dit is een niet-limitatieve lijst. Het bewakingspersoneel is bevoegd om te oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het museumbezoek.

 

Artikel 11:

KMSKA stelt gratis een vestiaire en lockers ter beschikking van de bezoekers.

De vestiaire is er om de bezoeker gratis de mogelijkheid te geven om kledingstukken, wandelstokken en paraplu’s achter te laten tijdens het museumbezoek. De bezoeker wordt verzocht geld, kredietkaarten en waardevolle voorwerpen – in het bijzonder juwelen – uit de kledingstukken te halen vooraleer hij deze in de vestiaire achterlaat.

 

De lockers zijn er om de bezoekers gratis de mogelijkheid te geven om handbagage, handtassen en voorwerpen op te bergen tijdens het museumbezoek.

Handbagage, handtassen en voorwerpen kunnen niet worden achtergelaten in de vestiaire. Daarvoor dient de bezoeker gebruik te maken van de lockers. Reisbagage en grote voorwerpen kunnen niet achtergelaten worden.

 

Artikel 12:

KMSKA is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van een in de vestiaire of lockers achtergelaten voorwerp.

 

Artikel 13:

Alles wat in de vestiaire en lockers achtergelaten wordt, moet de dag zelf vóór sluiting van het KMSKA terug afgehaald worden.

Elke dag worden, na sluiting, de vestiaire en de afgesloten lockers leeggemaakt door het bewakingspersoneel en de achtergelaten spullen worden opgeborgen. Na het verstrijken van een termijn van 48 uur worden de niet afgehaalde voorwerpen beschouwd als verloren voorwerpen.

 

Artikel 14:

De voorwerpen die in KMSKA gevonden worden, worden bij de interne bewakingsdienst gedeponeerd. Indien niemand deze na de wettelijke periode heeft opgevraagd, worden ze aan een liefdadigheidsinstelling aangeboden.

Bederfelijke en waardeloze voorwerpen worden elke dag na de sluiting van het KMSKA vernietigd.

Gesloten (hand)bagage en pakjes die in het museumgebouw zijn achtergelaten buiten de vestiaire of de lockers en die een gevaar lijken voor de veiligheid van het KMSKA, kunnen zonder uitstel of waarschuwing door de politie of de bewakingsdienst worden vernietigd.

 

Artikel 15:

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het KMSKA uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Ouders, begeleiders of leraren van kinderen/groepen zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de door hen begeleide personen.

Elk verloren gelopen kind wordt naar de ontvangstbalie in de onthaalruimte gebracht. Indien nodig, en in ieder geval na sluitingstijd van het KMSKA, wordt het verloren gelopen kind toevertrouwd aan de politie.

 

Gedragscode

Artikel 16:

KMSKA verwacht dat de bezoeker:

 • zich tijdens het bezoek aan het KMSKA gebouw gedraagt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels;
 • zich correct gedraagt, zowel tegenover het personeel van het museum als tegenover de andere bezoekers;
 • een veilige afstand van minimum 60 cm bewaart van de kunstwerken.

 

Artikel 17:

De bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij/zij toebrengt aan (kunst)voorwerpen tijdens het bezoek, deelname aan een workshop, atelier, rondleiding of andere activiteit in het KMSKA. Hij/zij zal de aangebrachte schade moeten vergoeden.

 

Artikel 18:

Het is onder andere verboden:

 • de tentoongestelde voorwerpen aan te raken of naar de kunstwerken te wijzen met een voorwerp, tenzij dit uitdrukkelijk toegestaan wordt;
 • te rennen, elkaar te duwen, te glijden of te klimmen, tegen de muren te leunen en op de zitbanken te liggen of te staan;
 • andere bezoekers opzettelijk en langdurig te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en uitgangen, in het bijzonder door op de trappen te zitten;
 • te roken of verdovende middelen te gebruiken;
 • drank/vloeistoffen mee te nemen in glas/blik of andere verpakkingsmiddelen tenzij het noodzakelijk gebruik kan aangetoond worden met een attest van een gediplomeerd geneesheer;
 • etenswaren te nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant en bij de horecaverkooppunten van het KMSKA. In geval van evenementen kunnen er afwijkende regels gelden, die bekend worden gemaakt door de medewerkers van het KMSKA;
 • geluidsoverlast te veroorzaken door gebruik van mobiele telefoons, audiospelers of andere geluidsapparatuur;
 • meubilair, stoelen, zetels of bankjes te verplaatsen in de tentoonstellingsruimtes van het museumgebouw;
 • te leunen over, staan en zitten op de doorkijkzones (‘vides’) die zich bevinden in de hedendaagse zalen;
 • zonder geldige reden een brandalarmknop of hulpinstallatie te bedienen (blusapparaat, brandhaspel, etc.)
 • er handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de museumdirectie.

Bij inbreuk op deze richtlijnen zullen de erfgoedbewakers tussenkomen.

 

Artikel 19:

Jonge moeders kunnen borstvoeding geven in het KMSKA. Indien gewenst kunnen ze dit op minder drukke plaatsen doen. Meer info kan verkregen worden bij de bewaking.

 

Artikel 20:

Het is verboden voor gidsen die niet aan het KMSKA verbonden zijn om rondleidingen te organiseren, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de museumdirectie.

 

Artikel 21:

De bezoeker dient steeds de instructies van het museumpersoneel op te volgen. Het personeel van het KMSKA, in het bijzonder het bewakingspersoneel, is door de directie gemachtigd om instructies te geven aan de bezoekers en in te grijpen waar nodig wordt geacht. Het niet-opvolgen van instructies kan het onmiddellijke verzoek tot verlaten van het museum tot gevolg hebben.

 

Fotografie, filmopnames en enquêtes

Artikel 22:

Behalve indien het tegendeel vermeld wordt, mag de bezoeker tijdens de openingsuren kunstwerken zonder flits fotograferen of filmen in de museumzalen. Dit is enkel toegelaten met lichte apparatuur voor privégebruik. De beelden mogen niet voor professionele/commerciële doeleinden gebruikt worden.

 

Artikel 23:

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KMSKA is het gebruik verboden van:

 • flitsers, lampen en andere verlichtingstoestellen;
 • statieven;
 • microfoonhengels.

De schriftelijke toestemming moet op verzoek van een medewerker van het KMSKA kunnen worden voorgelegd.

 

Artikel 24:

Het is verboden technische installaties en/of uitrustingen te fotograferen.

Indien het bewakingspersoneel of de beveiligingsinstallaties gefilmd worden, zal KMSKA klacht neerleggen bij de politie.

 

Artikel 25:

Elke beeld-, geluids- of andere opname waarvan het museumpersoneel en het publiek het voorwerp zouden kunnen zijn, vereist naast de toestemming van het KMSKA, ook de toestemming van de betrokkenen. In geval van overtreding van deze voorschriften, wijst het KMSKA elke verantwoordelijkheid ten opzichte van derden af.

 

Artikel 26:

Het is mogelijk dat de bezoeker tijdens het bezoek aan het KMSKA gefotografeerd of gefilmd wordt. Deze opnames kunnen gebruikt worden in de communicatie van het KMSKA. De bezoeker wordt gevraagd bezwaar hiertegen onmiddellijk te melden aan de betrokken fotograaf of cameraman.

 

Artikel 27:

Het is mogelijk dat de bezoeker tijdens het bezoek aan het KMSKA gevraagd wordt deel te nemen aan een enquête of onderzoek. Het staat de bezoeker vrij hier al dan niet aan deel te nemen. De resultaten van een enquête of onderzoek worden steeds anoniem verwerkt en zijn enkel voor intern gebruik door het KMSKA.

 

Verloren voorwerpen

Artikel 28:

Door de bezoeker in het KMSKA gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een onthaalmedewerker of erfgoedbewaker van het KMSKA, of aan de ontvangstbalie in de onthaalruimte van het KMSKA.

Het KMSKA zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie van Antwerpen.

In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt, kan deze zelf de goederen afhalen of onder rembours laten opsturen. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel over de status van de vermeende eigenaar kan het KMSKA een eigendomsbewijs opvragen.

 

 

Veiligheid van personen, kunstwerken en gebouw

Artikel 28:

In geval van een te grote volkstoeloop, onlusten of natuur-omstandigheden die de veiligheid van personen of goederen in gevaar kunnen brengen, kan worden besloten tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van het museum of tot wijziging van de openingsuren, zonder recht op vergoeding of terugbetaling van het toegangsbewijs.

 

Artikel 29:

Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige maatregelen genomen worden, in het bijzonder de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen. Deze maatregel houdt in dat van de bezoekers wordt verwacht dat ze in het KMSKA blijven tot de politie ter plaatse is.

 

Klachten

Artikel 30:

De bezoeker heeft geen verhaal op o.a. de volgende omstandigheden, die nooit leiden tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 • het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waar onder begrepen, maar daartoe niet beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van de opbouw of afbraak van tentoonstellingen;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 • overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

 

Artikel 31:

Het KMSKA is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt ticket te vergoeden. Bijbehorende transactiekosten en/of overige kosten komen eveneens niet voor vergoeding in aanmerking.

De bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs/ticket voor het betreden van het KMSKA.

 

Artikel 32:

De terugbetaling van een ticket in uitzonderlijke gevallen van sterfte of overmacht zijn omschreven in de Voorwaarden van CM, de ticketpartner van het KMSKA. Bij onduidelijkheden kan de bezoeker het KMSKA contacteren via het contactformulier op de website. Het omboeken van tickets kan volgens de instructies van CM, de ticketpartner van het KMSKA.

 

Artikel 33:

De bezoeker die andere dan bovenvermelde klachten heeft, kan deze melden. Alle opmerkingen, suggesties of klachten zijn welkom via het contactformulier op de website van het KMSKA.

 

Sancties

Artikel 34:

De weigering zich te schikken naar de bepalingen van dit bezoekersreglement heeft het onmiddellijk verzoek tot het verlaten van het KMSKA tot gevolg. Als de bezoeker hieraan geen gehoor geeft, verwittigt het museumpersoneel de politie.

 

Artikel 35:

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 36:

Alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

WiFi

Artikel 37: 

Met het gratis WiFi-netwerk ‘KMSKA Wifi’ maak je overal in het gebouw gebruik van draadloos internet. Bij misbruik verbindt je jou ertoe om het KMSKA en de Vlaamse Overheid te vrijwaren en vergoeden tegen alle aanspraken of vorderingen als gevolg van een inbreuk daarop.   

 

Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Antwerpen

Luk Lemmens,  Voorzitter Raad van Bestuur KMSKA

Carmen Willems, Algemeen Directeur KMSKA