Verkoopsvoorwaarden

Door de aankoop van een ticket, stemt u in met deze algemene voorwaarden, zoals hieronder uiteengezet. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor telefonische, schriftelijke of via e-mail geplaatste en/of bevestigde bestellingen.

TICKETS & BESTELLING

  • De persoon die de aankoop doet, wordt als enige koper beschouwd (hierna ‘klant’). Enkel hij is gebonden tot de betaling.
  • Tenzij anders wordt aangegeven, zijn de vermelde prijzen inclusief btw en eventuele taksen. Deze zijn steeds ten laste van de klant. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.
  • Tickets worden digitaal verstuurd na ontvangst van de betaling en kunnen d.m.v. debet- of creditcard worden betaald. KMSKA houdt zich het recht voor om wegens organisatorische redenen plaatsen toe te wijzen en tickets te verzenden op een later tijdstip, doch dit uiterlijk 5 dagen voor de datum van het geboekte evenement. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte contactgegevens. Bij gebreke hieraan heeft de klant geen recht op een (geheel of gedeeltelijke) terugbetaling.
  • De klant dient de datum en het aanvangsuur vermeld op het ticket strikt te respecteren.
  • De klant dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013. KMSKA behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te verklaren. Aan de houder ervan kan de toegang tot de zaal of het evenement worden ontzegd. Noch de oorspronkelijke koper noch een daaropvolgende koper kunnen hierbij aanspraak maken op enige vergoeding.
  • Er zal enkel toegang worden verleend op voorlegging van een niet-gevalideerd, geldig ticket.

ANNULEREN OF OMBOEKEN

Bekijk onze Veelgestelde vragen en Huisregels met vragen in verband met terugbetalingen en omboekingen voor museumtickets, eendaagse activiteiten en meerdaagse activiteiten.

Er is geen herroepingsrecht. De klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek Economisch Recht.

PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring kunnen je lezen via deze link.

SLOTBEPALINGEN

KMSKA heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van zijn website op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

De verhoudingen tussen de bezoeker en KMSKA worden enkel beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Antwerpen.